Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace poskytované subjektům údajů v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů: AUTOTREID spol. s r.o., IČO: 25441663, se sídlem Čimická 818/86, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101762.

Právní základ (právní titul) pro zpracování osobních údajů: plnění smluv (v rámci kterých jsou osobní údaje poskytovány); souhlasy subjektů údajů; oprávněné zájmy správce spočívající zejména v přímém marketingu, v evidenci smluvních (závazkových) vztahů a v evidenci případných souvisejících nároků; plnění povinností správce.

Účel zpracování osobních údajů: evidence a naplňování smluv; evidence dalších osob při naplňování smluv (osob zastupujících smluvní partnery, kontaktních osob); poskytování informací o službách správce; přímý marketing; ochrana oprávněných zájmů správce; plnění povinností správce (zejména vedení účetnictví, archivace);

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: osobní údaje, které nejsou získávány od samotných subjektů údajů, jsou získávány od smluvních partnerů správce (zejména osobní údaje osob zastupujících smluvní partnery a kontaktních osob).

Kategorie (typy) osobních údajů: u smluvních partnerů jméno, příjmení, datum narození, případně identifikační číslo a kontaktní údaje (bydliště, emailové spojení, telefonní číslo, případně místo podnikání); u osob zastupujících smluvní partnery a kontaktních osob jméno, příjmení a kontaktní údaje (emailové spojení, telefonní číslo); u osob poptávajících službu správce jméno, příjmení a kontaktní údaje (emailové spojení, telefonní číslo).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: zpracovatelé zpracovávající osobní údaje pro správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; orgány veřejné správy a další oprávněné osoby na základě zákonných požadavků na poskytnutí informací.

Doba uložení osobních údajů: po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

Povinnost poskytnout osobní údaje: Subjekty údajů poskytující správci své osobní údaje nemají povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smluv a jejich plnění či pro poskytnutí bližších informací o službách správce.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů: